Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti ProDemoteam.cz s.r.o.

 

Čl. I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost ProDemoteam.cz s.r.o., IČ: 094 85 805, se sídlem na adrese Špindlerův Mlýn 297, 543 51 Špindlerův Mlýn, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46347 (dále jen jako „společnost“) je společností s ručením omezeným provozující lyžařskou školu Demoteam.cz. (dále jen jako „lyžařská škola“ či „prodávající“).

 

 1. Tyto obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) se vztahují na veškeré právní úkony a smluvní vztahy vzniklé mezi společností a další osobou, pokud není výslovně sjednáno jinak.

 

 1. Každá osoba vstupující do smluvních vztahů se společností má povinnost se seznámit s obchodními podmínkami a řídit se jejich ustanoveními.

 

 1. Zakoupením služeb společnosti se každý zavazuje k dodržování smluvních a těchto obchodních podmínek, pravidel FIS a interních pokynů instruktorů lyžařské školy.

 

 1. Veškerá prezentace zboží či služeb umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ani jinou smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (pokud není uvedeno jinak) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu o poskytnutí služby nebo kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží či využití služby.

 

 1. Společnost je oprávněna k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

Čl. II.

SLUŽBY

 1. Službami společnosti jsou zejména: výuka lyžování, snowboardingu, skialpinismu, servis a půjčovna sportovního vybavení (dále jen jako „služby“).

 

 1. Společnost prohlašuje, že servis sportovního vybavení dle odst. 1 nezahrnuje seřizování sjezdového, skialpového a snowboardového vázání.

 

 1. Účastníkem lyžařské školy se rozumí každá fyzická osoba, která se účastní zaplacené služby nebo je po zaplacení rezervace služby v jejím očekávání (dále jen jako „účastník“).

 

 1. Kompletní přehled služeb je uveden na webových stránkách společnosti prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce umístěné na internetové adrese www.demoteam.cz (dále jen „webová stránka“)., a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 1. Služby jsou poskytovány formou individuální výuky nebo formou skupinových lekcí.

 

 1. Společnost nabízí své služby v podobě výukových bloků, konzultací, pořádání akcí.

 

 1. Služby poskytují certifikovaní instruktoři.

 

 1. Služby se skládají z jednotlivých výukových bloků, které trvají 60 minut.

 

 1. V případě lekce pro více osob není vhodné sloučit osoby rozdílného věku nebo rozdílné úrovně.

 

 1. Služby jsou poskytnuty v předem rezervovaném čase.

 

 1. Služby může účastník pořídit pro sebe i pro jinou osobu. V případě nezletilého dítěte službu pořizuje jeho zákonný zástupce.

 

 1. Účast na veškerých aktivitách lyžařské školy je pouze na vlastní nebezpečí v rámci dobrovolného rozhodnutí účastníka či jejich zákonného zástupce, a proto poskytovatel služeb nenese odpovědnost za účastníky, nevyplývá-li tato povinnost ze zákona. Z tohoto důvodu poskytovatel služeb doporučuje všem svým účastníkům sjednat si úrazové pojištění.

 

 1. Každý účastník musí být zdravotně i mentálně způsobilý účastnit se výuky lyžařské školy, svou účastí na výuce dává účastník nebo jeho zákonný zástupce najevo, že si není vědom žádných okolností, které by účastníkovi bránily jeho účasti na výuce a vykonávané aktivitě, která je předmětem poskytované služby.

 

 1. V případě specifických zdravotních potřeb a omezení (např. pokročilé těhotenství, po úrazu pohybového ústrojí, epilepsie, alergie apod.) je nutno na tyto okolnosti upozornit ještě před rezervací výuky.

 

 1. Každý bere na vědomí, že nesprávná nebo riskantní manipulace se sportovním vybavením (výstroj a pomůcky sloužící k poskytování zakoupené služby) v důsledku vlastního přičinění, přičinění ostatních účastníků nebo i jiných okolností, za které společnost neodpovídá, jež nejsou v tomto okamžiku známy, může vést k poškození vlastního zdraví či zdraví ostatních účastníků poskytované služby nebo vést ke škodám na majetku.

 

 1. Za stav sjezdového, skialpového, snowboardového vázání při výuce zodpovídá vždy účastník.

 

Čl. III.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Každý účastník je povinen zaregistrovat se na webové stránce lyžařské školy za účelem možnosti vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může účastník provádět objednávání služeb (dále jen jako „uživatelský účet“).

 

 1. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je účastník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené účastníkem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou považovány za správné.

 

 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským emailem a heslem. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

 1. Účastník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 1. Lyžařská škola může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy účastník poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek.

 

 1. Účastník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Lyžařské školy, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Čl. IV

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 1. Služby společnosti lze objednat osobně v místě konání výuky, telefonicky, prostřednictvím zaslání emailové objednávky nebo prostřednictvím webového rozhraní.

 

 1. Při objednávání služby prostřednictvím webového rozhraní vyplní účastník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu a vloží objednávanou službu do nákupního košíku. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
 • informace o objednávané službě,
 • způsobu úhrady ceny za objednávanou službu,
 • informace o poskytnutí služby (dále společně jen jako „objednávka“).

 

 1. Před vyřízením objednávky je účastníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

 1. Objednávku odešle účastník kliknutím na potvrzovací tlačítko „rezervovat“ či „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné. Neprodleně po odeslání objednávky obdrží účastník na adresu elektronické pošty, kterou účastník uvedl ve svém uživatelském účtu, potvrzení o provedené objednávce včetně čísla objednávky a bankovních údajů.

 

 1. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství objednaných služeb, výše ceny) požádat účastníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 1. Smluvní vztah mezi účastníkem a společností vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zasláno účastníkovi elektronickou poštou dle odst. 4.

 

 1. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

 

 1. Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí účastník sám.

 

Čl. V.

CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu služeb a případné další náklady dle smlouvy uzavírané dle čl. IV těchto obchodních podmínek může účastník uhradit společnosti následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně společnosti na adrese Špindlerův Mlýn 297, Špindlerův Mlýn
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému na webových stránkách www.demoteam.cz
  • bankovním převodem

 

 1. V případě bezhotovostní platby je účastník povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek účastníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti.

 

 1. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví společnost ohledně plateb prováděných na základě smlouvy dle čl. IV těchto obchodních podmínek účastníkovi daňový doklad – fakturu. Společnost není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví společnost účastníkovi po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu účastníka.

 

 1. Případné slevy z ceny za objednané služby poskytnuté společností účastníkovi nelze vzájemně kombinovat.

 

 1. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 

 1. V případě prodlení účastníka s úhradou ceny za objednanou službu je společnost oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý den prodlení až do zaplacení.

 

Čl. VI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů a dále v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší některou ze svých povinností dle této smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti se považuje zejména prodlení smluvní stran se splněním některé z jejich povinností delší než 15 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, porušení těchto obchodních podmínek hrubým způsobem nebo porušení zásad, na nichž spočívá občanský zákoník.

 

 1. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 ze strany společnosti je účastník povinen zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši ceny nevyčerpané části objednaných služeb. Toto ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na jakýkoliv nárok společnosti na úhradu škody způsobené účastníkem.

 

 1. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem odstupující strany doručeným druhé smluvní straně. V případě, že písemné odstoupení nebude druhou smluvní stranou převzato, má se za to, že odstoupení bylo doručeno dnem, kdy druhá smluvní strana odmítla toto písemné odstoupení převzít.

 

 1. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení tohoto odstoupení druhé smluvní straně.

 

 1. V případě zrušení rezervace méně než 2 dny před začátkem objednané služby nebo neuskutečnění služby z důvodů na straně účastníka nemá účastník nárok na vrácení zaplacené částky.

 

Čl. VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZE SMLOUVOU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Společnost se zavazuje zajišťovat služby pro účastníka prostřednictvím instruktorů s odpovídající kvalifikací a odbornou praxí.

 

 1. V případě jakýchkoliv požadavků nebo stížností se společnost zavazuje tyto s účastníkem projednat za účelem jejich co nejrychlejšího a komplexního řešení. Účastník má právo reklamovat případné vady poskytnutých služeb při jejich zjištění, nejpozději do 24 hodin po ukončení služby v kanceláři lyžařské školy nebo na email info@demoteam.cz.

 

 1. Společnost nenese odpovědnost za újmu způsobenou účastníkovi
 • třetí osobou,
 • nedbalým nebo nezodpovědným jednáním účastníka,
 • nerespektováním bezpečnostních a organizačních pravidel ze strany účastníka,
 • nerespektováním pokynů instruktora lyžařské školy či pověřených zaměstnanců společnosti,
 • vyšší mocí,
 • na věci odložené účastníkem v prostorách lyžařské školy či v lyžařském areálu, ve kterém výuka objednaných služeb probíhá,
 • na cennostech (např. finanční hotovost, mobilní telefon, kamera apod.)

 

 1. Společnost odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud taková škoda byla způsobena pracovníky společnosti úmyslně nebo v důsledku nedbalosti a v souvislosti s vykonávanou aktivitou společnosti. Společnost neodpovídá za škody na zdraví a majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své fyzické kondice. Společnost dále neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů lyžařské školy nebo jejích instruktorů či jiných pracovníků.

 

 1. Instruktoři neodpovídají za správnost volby a seřízení lyžařského nebo snowboardového vybavení účastníka.

 

 1. Společnost si vyhrazuje právo k okamžitému ukončení smlouvy s účastníkem, který je pod vlivem alkoholu a/nebo jiných návykových látek, dále s účastníkem, který fyzicky nebo slovně napadá instruktora. V případě ukončení smlouvy v takových případech nenáleží účastníkovi nárok na vrácení nákladů vynaložených na službu ani nárok na jakoukoli náhradu škody.

 

 1. Účastník se zavazuje, že nebude s instruktory společnosti, kteří pro něho budou zajišťovat vybrané služby, vstupovat do přímých smluvních vztahů, a to po dobu trvání poskytované služby.

 

 1. Účastník si při objednání rezervuje čas výuky.

 

 1. Účastník má právo změnit čas výuky do 2 dnů před začátkem rezervované výuky, a to na volný termín, který je účastníkovi v takovém případě nabídnut.

 

 1. Účastník má nárok se zúčastnit pouze výuky, jejíž čas a parametry jsou uvedeny na provedené objednávce.

 

 1. Pro využití lanovek a vleků areálů, kde výuka probíhá, si musí účastník zakoupit svůj skipas.

 

 1. Účastník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. Účastník odpovídá za vhodné oblečení, vybavení a zdravotní stav účastníka při výuce.

 

 1. Účastník je před výukou povinen nahlásit zdravotní stav účastníka lekce, možné komplikace apod.

 

 1. Každý účastník má povinnost nosit helmu po celou dobu výuky.

 

 1. K povinné výbavě účastníka mladšího 15 let patří i speciální vesta, kterou je účastník povinen mít na sobě jako nejsvrchnější vrstvu po celou dobu výuky. Po skončení lekce/výuky účastník vestu odevzdá instruktorovi nebo v provozovně lyžařské školy.

 

 1. V případě úrazu dospělého i nezletilého účastníka lekce účastník souhlasí se zajištěním lékařského ošetření Horskou službou ČR.

 

 1. Účastník má právo na řádné a včasné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb.

 

 1. Účastník je povinen nahlásit jakoukoli zdravotní či materiální újmu ihned po skončení výuky/lekce.

 

 1. Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí škole nebo třetí osobě v souvislosti se svou účastí na aktivitě.

 

Čl. VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ K POSKYTOVANÝM SLUŽBÁM

 1. U objednávaných služeb nelze měnit rozsah lekce ani počet osob.

 

 1. Služby propadají bez náhrady, pokud jich nebude využito do konce zimní sezóny, pro kterou byla služba objednána.

 

 1. Vrácení peněz za nevyužité služby je možné v případě nemoci či zranění a po předložení lékařského potvrzení.

 

 1. V případě, že se účastník lekce chová při výuce nevhodně a porušuje dobré mravy, čímž omezuje ostatní účastníka nebo ostatní osoby, bude z výuky vyloučen bez náhrady.

 

 1. V případě, že účastník nedodržuje smluvní povinnosti, bude z výuky vyloučen bez náhrady.

 

 1. Nelze požadovat vrácení peněz za omezení výuky z důvodu špatných povětrnostních podmínek, omezeného provozu přepravního zařízení, či jakéhokoliv dalšího omezení, které nevzniklo na straně prodávajícího.

 

 1. V případě, že se účastník nedostaví na místo určení v předem domluvený čas, nemá nárok na náhradu takto zmeškané služby. Instruktor čeká na účastníka maximálně 10 minut od sjednaného začátku služby v případě individuální lekce. V případě skupinové lekce instruktor na pozdě příchozího účastníka nečeká.

 

 1. Společnost vrátí účastníkovi:
 • 0% uhrazené částky – pokud lekce skončila z důvodů na straně účastníka, z důvodu špatných povětrnostních podmínek nebo omezeného provozu přepravního zařízení, či jakéhokoliv dalšího omezení, které nevzniklo na straně společnosti.
 • 100% uhrazené částky – pokud byla lekce ukončena z důvodu na straně společnosti.

 

 1. Částka dle odst. 8 se vrací v hotovosti v kanceláři lyžařské školy nebo bankovní převodem na číslo účtu, které účastník písemně doloží a svým podpisem potvrdí jeho správnost.

 

Čl. IX.

ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti upravují též vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společnosti jakožto prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen jako „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen jako „kupní smlouva“).

 

 1. Kompletní nabídka zboží včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží jsou uvedeny na webových stránkách společnosti prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce umístěné na internetové adrese www.demoteam.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením, přepravou a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením, přepravou a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

 1. Pro zakoupení zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
 • informace o objednávané službě,
 • způsobu úhrady ceny za objednávanou službu,
 • informace o poskytnutí služby (dále společně jen jako „objednávka“).

 

 1. Před vyřízením objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

 1. Objednávku odešle kupující kliknutím na potvrzovací tlačítko „rezervovat“ či „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné. Neprodleně po odeslání objednávky obdrží kupující na adresu elektronické pošty, kterou kupující uvedl ve svém uživatelském účtu, potvrzení o provedené objednávce včetně čísla objednávky a bankovních údajů.

 

 1. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství objednaného zboží, výše ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 1. Smluvní vztah mezi kupujícím a společností vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zasláno kupujícímu elektronickou poštou dle odst. 6.

 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

 

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Čl. X.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné další náklady dle smlouvy uzavírané dle čl. IX těchto obchodních podmínek může kupující uhradit společnosti následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně společnosti na adrese Špindlerův Mlýn 297, Špindlerův Mlýn;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému na webových stránkách www.demoteam.cz;
  • bankovním převodem.

 

 1. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti.

 

 1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

 1. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví společnost ohledně plateb prováděných na základě smlouvy dle čl. IX těchto obchodních podmínek kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví společnost kupujícímu po uhrazení ceny za zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Případné slevy z ceny za zakoupené zboží poskytnuté společností kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 

 1. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny za zakoupené zboží je společnost oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý den prodlení až do zaplacení.

 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit společnosti také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

 1. Společnost je oprávněna, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. IX. odst. 6 obchodních podmínek požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Čl. XI.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů a dále v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší některou ze svých povinností dle této smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti se považuje zejména prodlení smluvní stran se splněním některé z jejich povinností delší než 15 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak a rovněž v případě, že druhá smluvní strana poruší při činnosti s touto smlouvou související závažným způsobem zásady, na nichž spočívá občanský zákoník.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy bez uvedení důvodu.

 

 1. Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky kupující převezme.

 

 1. V případě odstoupení od smlouvy vrátí společnost peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je společnost od kupujícího přijala nebo elektronicky, tj. bankovním převodem na číslo účtu, které uvede kupující.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal či nahrávku shlédl, přečetl nebo poslechl.

 

 1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný společností, jenž tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla společnosti či na adresu elektronické pošty společnosti, tzn. info@demoteam.cz.

 

 1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. XI. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být společnosti vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

 

 1. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je společnost oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí společnost kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 1. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím společnosti vrátit i poskytnutý dárek.

 

Čl. XII.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob doručení zboží určuje společnost, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 1. Je-li společnost podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

 1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 1. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky přepravce.

 

Čl. XIII.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA ZBOŽÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti společnosti, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

 1. Společnost odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které společnost popsala nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Ustanovení uvedená v čl. XIII. odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u společnosti na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy společnost obdržela od kupujícího reklamované zboží. V případě uznané reklamace má kupující právo požadovat po společnosti nutně vynaložené náklady na odeslání zboží k reklamaci.

 

 1. Společnost potvrdí kupujícímu převzetí zboží k reklamaci v případě osobního předání ihned, v případě přijetí balíkem do 3 dnů od jeho fyzického přijetí. O přijetí, včetně předpokládaného termínu ukončení, je kupující informován emailem.

 

Čl. XIV.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/678 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR“), které tvoří součást těchto obchodních podmínek jako Příloha č. 3.

 

 1. Kupující/účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, věk, případně údaje o účastníkovi, který využije služeb (dále jen jako „osobní údaje“).

 

 1. Kupující/účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující/účastník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu a účastníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytnutí služeb či kupní smlouvy.

 

 1. Kupující/účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1. Kupující/účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 1. Zpracováním osobních údajů kupujícího/účastníka může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje společností bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

 1. V případě, že by se kupující/účastník domníval, že společnost nebo zpracovatel, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího/účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požadovat, aby společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího či účastníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost nebo zpracovatel žádosti, má kupující či účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího či účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

 1. Požádá-li kupující/účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. Kupující/účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnost na elektronickou adresu kupujícího či účastníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Kupující/účastník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky společnosti z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytnutí služby plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího či účastníka, může kupující či účastník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. Kupující/účastník bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením nebo v důsledku chyby webového rozhraní nebo programátorské chyby.

 

 1. Kupující/účastník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující/účastník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

Čl. XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o poskytnutí služby nebo kupní smlouvy uzavřené mezi společností a účastníkem či kupujícím, a to písemně nebo prostřednictvím webové stránky.

 

 1. Znění obchodních podmínek může Společnost libovolně měnit či doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Pokud vztah založený mezi Společností a kupujícím/účastníkem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytnutí služby nebo v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení ve smlouvách mají vždy přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 1. Zaplacením služeb a zaplacením kupní ceny za zboží vyslovuje účastník/kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 11. 2020.

 

 1. Kontaktní údaje provozovatele lyžařské školy ProDemoteam.cz s.r.o. Špindlerův Mlýn 297, 543 51 Špindlerův Mlýn. mail: info@demoteam.cz

 

Přílohy:

Příloha č. 1 - Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Příloha č. 2 - Desatero FIS

Příloha č. 3 - Směrnice GDPR

 

Ve Špindlerově Mlýně, dne 1. 11. 2020.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Prodávající: ProDemoteam.cz s.r.o., IČ: 094 85 805, se sídlem na adrese Špindlerův Mlýn 297, 543 51 Špindlerův Mlýn, zapsaná v obchodních rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46347


Číslo objednávky: _______


Datum objednání zboží: _______


Jméno a příjmení kupujícího: _______


Adresa kupujícího: _______


Kontakt (email, telefon): _______


Číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků: _______

 

Datum: _

 

Podpis kupujícího: _______

vlastnoruční podpis

(pouze pokud je formulář zaslán v listinné podobě)
 

Vyplněný formulář v listinné podobě spolu se zbožím zašlete na adresu:
Špindlerův Mlýn 297, 543 51 Špindlerův Mlýn nebo mailem na info@demoteam.cz

Příloha č. 2 Obchodních podmínek

Desatero FIS

 1. Ohled na ostatní lyžaře:

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

 1. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy:

 

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.

 

 1. Volba jízdní stopy:

 

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním

 

 1. Předjíždění:

 

Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

 

 1. Vjíždění a rozjíždění:

 

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

 

 1. Zastavení:

 

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

 

 1. Stoupání a sestup:

 

Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

 

 1. Respektování značek:

 

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

 

 1. Chování při úrazech:

 

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

 

 1. Povinnost prokázání se:

 

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

 

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 
 
© 2024 ProDemoteam.cz s.r.o.